Organiska miljögifter i avloppsslam

Organiska miljögifter i avloppsslam

Kemakta har på uppdrag av utredningen om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3) gjort en kunskapsöversikt om hälso- och miljöfarliga organiska ämnen som kan förekomma i avloppsslam. Syftet var att undersöka om det tillkommit ny kunskap om ämnen i avloppsslam sedan den utredning Naturvårdsverket gjorde 2013, samt om nytill­kommen kunskap skulle föranleda ett behov av att förändra eller komplettera den riskvärdering som då gjordes.

I uppdraget inhämtades information om förekomst av kritiska ämnen i slam, ämnenas toxicitet för människor, påverkan på mark- och vattenmiljö samt deras förmåga att tas upp av växter och djur. Där ingick ämnen som identifierats i Naturvårdsverkets utredningar som BDE-209, dioxin, klorparaffiner, PCB och PFOS, men listan kompletterades med ämnen som identifierats i senare studier såsom myskämnen och läkemedel. I arbetet ingick även en granskning av den metodik som användes vid Naturvårdsverkets tidigare riskbedömning 2013 utifrån nytillkommen information. Översikten byggde på tillgänglig information från forskning samt myndigheter i Sverige och EU gällande ämnenas fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper.

Läs Kemaktas rapport