Nyhetsarkivet

Kemakta söker

Konsult för säkerhetsanalyser för radioaktivt avfall

Kemakta söker en ny medarbetare till våra uppdrag inom säkerhetsanalys för slutförvar för radioaktivt avfall

Läs mer


Kemakta söker

Konsult för arbete med radioaktivt avfall, avveckling och friklassning

Kemakta söker en ny medarbetare för utveckling av vårt arbete med smarta och säkra lösningar för lågaktivt material

Läs mer


Deponier, avfall och masshantering i Jönköping 27 september

Celia Jones presenterade Kemaktas arbete med uppdatering av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor vid Renare Marks seminarium i Jönköping.


5:e avvecklingsseminariet

26-27 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,  ett avvecklingsseminarium, det 5:e under en tvåårsperiod. Den här gången var ett huvudtema erfarenheter från avvecklingen av Ranstad. Kemakta, Mark Elert, höll en presentation om det pågående arbetet för att få marken friklassad.


Avveckling av Ågestaverket

Som en del i avvecklingen av Ågestaverket har Kemakta anlitats för beräkning av doskonsekvenser från radioaktivt material samt beräkning av nivåer för friklassning. Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det var i drift 1964–1974 och producerade främst fjärrvärme till Farsta men även elenergi som matades ut på elnätet.


Konferens As2018 i Beijing

I juli var Kemakta representerade på konferensen As2018, i Beijing, där vi presenterade vårt arbete med riskbedömning av arsenik i jordbruksmark. Detta arbete är en del av projektet AgriAs, ett EU projekt under Water Joint Programming Initiative ”Water challenges for a changing world”.

Kemakta var även föreläsare på en kurs  som hölls i samband med konferensen om ”Human exposure to arsenic through the food chain, Risk reduction and mitigation”.

Läs mer om konferensen

Läs mer om projektet AgriAs


Kemakta välkomnar Maya Ahlgren

Maya har en kandidatexamen i Naturgeografi och ekosystemsvetenskap från Lunds universitet. Inom sin utbildning har hon bland annat läst GIS, fjärranalys, ytprocesser och landskapsdynamik samt har erfarenhet från sin praktik på Miljöförvaltningen i Malmö Stad och Marint Kunskapscenter, Malmö, där hon deltog i arbetet kopplat till mikroplast och specifikt problematiken med konstgräs. Mayas examensarbete handlade om den historiska utvecklingen mellan 1987–2017 av organiskt kväve och kol i 30 flodmynningar i Sverige. Maya kommer att förstärka Kemaktas tjänster kopplade till miljöfrågor, bland annat genom miljöprovtagning.


Nyhetsbrev sommar 2018

Vi har valt ut och sammanfattat några av de senaste projekten vi arbetat med i två nyhetsbrev. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned och läsa nyhetsbreven:

Nyhetsbrev Kemakta 2018-1

Nyhetsbrev Kemakta 2018-2


Detaljplan för Hornsbergskvarteren

Under våren kommer Kemakta inom sitt ramavtal för Exploateringskontoret i Stockholm att utreda förekomsten av markföroreningar i Hornsbergskvarteren på nordvästra Kungsholmen i Stockholm, ett stenkast från Kemaktas kontor. Med ledning av resultaten kommer Kemakta göra en bedömning av riskerna med påträffade föroreningar och klargöra om det finns ett behov av åtgärder inför kommande exploatering för bostäder. Planerad byggstart är 2020.


Kemakta välkomnar Georg Lindgren

Georg är doktor i vattenvårdsteknik från KTH och har de senaste tio åren arbetat som utredare och projektledare i frågor om hantering av kärnavfall på myndighetssidan. Georg har gedigna kunskaper om tillståndsprocesser för slutförvar av kärnavfall och har expertis i modellering av hydrogeologi och fysiska transportprocesser. I sitt tidigare arbete har han även specialiserat sig på säkerhetsanalysmetodik och tillämpningen av regelverket i prövningar enligt kärntekniklagen. Georg förstärker Kemaktas spetskompetens inom långsiktiga strålsäkerhetsanalyser för kärnavfall och kan även bidra i uppdrag kopplade till andra miljöfrågor.


Kemakta välkomnar Elizabeth Polido

Elizabeth är doktor i oorganisk kemi från SLU med inriktning mot nanoteknologi och adsorptionsprocesser. Elizabeth har jobbat i EURARE, ett multidisciplinärt europeiskt projekt med syfte att utveckla hållbara metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller från europeiska malmtillgångar. Elizabeths uppdrag i projektet innebar att utveckla funktionella nanoadsorbenter för selektiv extraktion och separation av REE.

Inom sin kemiutbildning har Elizabeth fördjupat sig inom avancerad organisk, oorganisk och analytisk kemi men har även läst biokemi, markkemi, toxikologi och miljölagstiftning. Med sin breda kemiska kunskap kommer Elizabeth att förstärka Kemaktas tjänster inom säkerhetsanalyser för kärnavfall och andra kemiska- och miljöfrågor.


Kemakta välkomnar Pirouz Shahkarami

Pirouz är doktor i kemiteknik från KTH med inriktning mot hydrologiska och kemiska processer. Pirouz har djupa kunskaper inom området transportfenomen och har utvecklat färdigheter inom matematik och programmering som krävs för att beskriva och analysera reaktiv-transportproblem.

Pirouz intresseområde ligger i tillämpningen av modeller för att simulera hydrologiska transportmekanismer och hans senaste arbete bygger på att utveckla nya modeller för radionuklidtransport från förvar av kärnavfall (närzonen) och genom berget (fjärrzonen) till ytsystemet (biosfären).


Kemakta välkomnar Elin Stenfors och Emil Ingeson

Elin är civilingenjör i energi och miljö från KTH med inriktning Environmental Engineering & Sustainable Infrastructure. Inom sin utbildning har Elin bl.a. fördjupat sig inom miljötekniska undersökningar, miljödynamiska processer i mark, vatten och luft, miljökemi och riskbedömning samt vatten- och avfallshantering.

Emil är examinerad civilingenjör och lärare i matematik och kemi från KTH med inriktning pedagogik med kurser som riskfilosofi och vattenkemi. Han läser nu masterprogrammet Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser på SU och gör sin praktik hos Kemakta.


Handelsträdgårdar och plantskolor

Kemakta har i samarbete med Tyréns nyligen erhållit ett ramavtal för Västerås stad avseende konsulttjänster inom miljötekniska undersökningar.  Vi ska i juni inleda vårt första uppdrag som omfattar provtagning och analys vid en nedlagd handelsträdgård. Vill du veta mer om Kemaktas utredningar av hälso- och miljörisker p.g.a. föroreningar vid handelsträdgårdar eller plantskolor, kontakta Håkan Yesilova eller Celia Jones .


Nyhetsbrev våren 2017

Vi har valt ut och sammanfattat några av de senaste projekten vi arbetat med i två nyhetsbrev. Denna gång ligger fokus på våra projekt inom avveckling av kärntekniska anläggningar, och våra projekt inom förorenade områden m.m. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned och läsa nyhetsbreven:

Våra tidigare nyhetsbrev finns att läsa här.


Storstadsspecifika riktvärden

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad arbetar vi med en uppdatering av de storstadsspecifika riktvärdena för förorenad mark som togs fram 2009. Uppdateringen ska göras för Stockholm, där de storstadsspecifika riktvärdena fått störst genomslag. Därmed kan en bättre anpassning göras till förhållanden och behov som finns i Stockholmsområdet. Riktvärdena ska anpassas till Naturvårdsverkets uppdaterade generella riktvärden och ska därefter kunna användas vid framtida exploateringsprojekt i Stockholm.


Revidering av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor

Kemakta kommer att på uppdrag av Avfall Sverige uppdatera sistnämndas rapport: 2007:01, ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor”. Uppdateringen kommer att ta hänsyn till förändringar i lagstiftning, bland annat Avfallsförordningen och EU regelverket gällande avfall och klassning av kemikalier. Projekt kommer att genomföras under 2017.


Evaluation and management of arsenic contamination in agricultural soil and water

Kemakta kommer att vara en av de deltagande organisationer i projektet, som är ett EU projekt under Water Joint Programming Initiative ”Water challenges for a changing world”. Projektet samfinansieras av FORMAS och koordinator och projektledare är den finska Geologiska Forskningscentralen. Huvudsyftet med projektet är att bedöma befintliga hälso- och miljörisker från exponering för arsenik i jordbruksmark, samt att utveckla metoder som kan användas för att minska denna exponering.

Projektet kommer att använda olika verktyg för bedömning av mobilitet, biotillgänglighet och toxicitet av arsenik, och kommer att utgå från undersökningar och försök på två studieområden; ett område i Tyskland och ett område i Frankrike. Kemakta kommer att arbeta med riskbedömningen i projektet.


Friklassning av avvecklingsavfall från kärnkraftverk

Exponeringstillfällen när betong friklassas för att bygga väg på deponi.

Vid avveckling av de svenska kärnkraftverken förväntas det uppkomma avfall med en aktivitet som överskrider de generella friklassningsgränserna. Det finns dock alternativ för att ta hand om dessa avfall på ett säkert sätt.

Kemakta har på uppdrag av SKB beräknat nivåer för friklassning för specifika ändamål av begränsade mängder betong, kompakterbart organiskt material samt jord. Resultaten visar på flera möjligheter att omhänderta dessa material utan risk för människors hälsa.


Bromstensstaden

I ett pågående arbete för Stockholms stad undersöker vi mark, grundvatten, sediment och porgas inom Bromstens industriområde. Området är en del av det blivande Bromstensstaden och ska exploateras för bostäder. Klicka på bilderna för att visa större.


God jul från oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Huvudstudieutredningar för glasbruken i Gadderås och Björkå

Kemakta har slutfört två huvudstudier för före detta glasbruken i Gadderås och Björkå. Utredningarna har utförts på uppdrag av SGU. Resultaten presenterades under sommaren för allmänheten vid två välbesökta informationsmöten som leddes av Kemakta.

Utredningarna har omfattat undersökning av mark, grundvatten, ytvatten och sediment, riskbedömning, spridningsberäkningar, framtagning av nya riktvärden för fluorid och bor, åtgärdsutredning, kostnadsberäkning samt riskvärdering.

Före detta Björkå glasbruk.

Björkå fd glasbruk.

Före detta Gadderås glasbruk.

Gadderås fd glasbruk.

Kontakta Lars Olof Höglund för mer information.


Om BIOMOre-projektet

biomore

Försöksutrustning för in-situ-lakning i BIOMOre-projektet

BIOMOre-projektet har nu pågått i 1½ år och därmed passerat halvtid. I projektet, som finansieras genom EUs forskningsprogram Horizon 2020, genomförs försök med stimulerad biolakning av kopparmalm in-situ i Rudna-gruvan I västra Polen. Vid lyckat resultat är avsikten att söka anslag för att utveckla metoden så att den kan genomföras genom borrhål från markytan.

Kemakta ansvarar inom projektet för en utvärdering av metodens miljöeffekter och en jämförelse mellan stimulerad in-situ lakning och konventionell gruvbrytning vad gäller hållbarhetsfrågor. Bilden visar den utrustning som ska användas vid försöken i Rudna-gruvan.

För mer information kontakta Bertil Grundfelt.


Nyhetsbrev och sommarhälsning från oss

Sommar-Kemakta2-1024x689Vi har sammanfattat året hittills i två nyhetsbrev som går att ladda ner här:

Nyhetsbrev miljö:
Kemakta-Nyhetsbrev-miljö.pdf

Nyhetsbrev kärnkraft:
Kemakta-Nyhetsbrev-kärnkraft.pdf

 

Glad sommar!


EURARE-möte i Uppsala

EURARE-möte på Odinsborg i Uppsala.

EURARE-möte på Odinsborg i Uppsala. Klicka för större bild.

Kemakta, SLU och SGU stod 6-7 juni gemensamt värd för ett möte i Uppsala i det EU-finansierade EURARE-projektet som syftar till att utveckla hållbara metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller från europeiska malmtillgångar. Projektet pågår under perioden 2013-2017 och Kemakta ansvarar för hälso- och säkerhetsfrågor inkluderande bland annat strålskyddsfrågor. I samband med mötet ordnades en vikingamiddag på Odinsborg i gamla Uppsala, se bilden.

För mer information kontakta Bertil Grundfelt.


Analys av påverkan mellan två slutförvar i Finland

posivaVi har på uppdrag av Posiva utrett om miljön i slutförvaret för använt kärnbränsle vid Olkiluoto riskerar att påverkas av problematiska ämnen från ett ovanförliggande slutförvar för låg- och medelaktivt avfall från drift och rivning av inkapslingsanläggningen.

Studien har inneburit ett omfattande modelleringsarbete av bland annat reaktioner mellan grundvatten och betong, alkalisk nedbrytning av cellulosa samt av utspädnings- och buffringsprocesser i berget. Resultaten kommer att publiceras i en POSIVA-rapport och ingå i underlaget för deras beslut om placeringen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall.

 

För mer information kontakta Lars Olof Höglund.

Läs mer om det finska slutförsvarsprogrammet på Posivas hemsida.


Nyheter i lagstiftningen för farligt avfall - krångligt för avfallsägarna

Foto Ev till Kemaktas LinkedIN el FacebookKemaktas avfallsexpert Mark Elert har en intressant dragning för kollegorna om nya förordningar från EU-kommissionen kring farligt avfall och de ändringar i Avfallsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Samma presentation fick Regionförbundet i Kalmar län och Miljösamverkan Sydost höra vid en utbildningsdag i april.


Välkommen Ksenija!

DSC06782Ett stort välkommen till vår senaste nya medarbetare Ksenija Orlovskaya Köll. Ksenija har lång erfarenhet av att jobba med förorenade områden och kommer att förstärka vår miljösida ytterligare.


Waste Management 2016

Waste Management SymposiaPå uppdrag av SKB deltog Kemakta genom Bertil Grundfelt i symposiet Waste Management 2016 i Phoenix, Arizona, 6-10 mars. Bertil presenterade även ett papper med titeln ”Views on long-term safety of deep borehole disposal” som bygger på Kemaktas fleråriga uppdrag att följa och värdera internationellt arbete med andra slutförvaringsmetoder.


Kemakta på Renare Mark

Bild från Celia Jones föredrag på Renare Mark.

Kemakta har presenterat två föredrag vid Nätverket Renare Marks vårmöte i Göteborg, där temat var ”Kommunikation och samhällsnytta, att samverka för en bättre miljö”. Gabriella Fanger talade om ändamålsenliga undersökningsmetoder och drivkrafter för teknikutveckling av alternativa saneringsmetoder i samband med exploatering av ett f.d. gasverksområde för boende (Norra Djurgårdsstaden). Celia Jones talade om riskkommunikation och riskvärdering för ett f.d. järnbruksområde där hälsoriskerna främst är relaterade till arsenik i bruksrester.


Välkommen Sara!

SaraVi välkomnar vår nya medarbetare Sara Grolander till Kemakta. Sara har jobbat med säkerhetsanalyser för kärnavfall i flera år, med fokus mot ytsystem och datahanteringsfrågor.

Hennes breda kompetens gör att hon kommer kunna förstärka oss både inom kärnavfallsprojekt och med frågor inom förorenade områden och avfall.


Vår nya ledning

Kemaktas nya ledning

Vi firar starten på Kemaktas 41:a år med att presentera den nya ledningen. Från och med januari 2016 är Gabriella Fanger VD för Kemakta Konsult AB. Ledningen består dessutom av Mark Elert (vVD) och Maria Lindgren. Tidigare VD:n Bertil Grundfelt fortsätter hos oss som seniorkonsult.


Årets julgåva till Barncancerfonden

bcf_knapp_jul2015_200x200_bI år har vi beslutat att skänka en gåva till Barncancerfonden och stödja deras arbete i att fortsätta den långsiktiga forskningen och stötta drabbade barn och deras familjer.


Stöd till Röda Korsets flyktninghjälp

CapturePå grund av den pågående flyktingkrisen har vi på Kemakta valt att stödja Röda Korsets flyktinghjälp. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation, finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor.


Jubileum

Tackbild2Den 24 september firade Kemakta 40 år.

Vi vill tacka för uppvaktningen i samband med vårt jubileum.


September 2015

Sedimentprov kolkajen med Lidingöbron i bakgrunden.

Sedimentprov kolkajen med Lidingöbron i bakgrunden.

Kemakta genomför på uppdrag av Strålsäkerhets-myndigheten, SSM, ett forskningsprojekt som syftar till att utreda om de friklassningsgränser som införts i EUs nya strålskyddsdirektiv säkerställer att stråldoserna från recirkulerat stål från kärntekniska anläggningar ligger under 10 µSv/år.

 

I det pågående arbetet med en åtgärdsutredning för det före detta kolkajenområdet vid Ropsten, Stockholm var vi nyligen ute och provtog sediment i samarbete med Yoldia. Bilden till höger visar ett av sedimentproverna som togs.


Juni 2015

En modell som Kemakta har utvecklat åt SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) för uppskattning av individdoser från exponering för mark som har kontaminerats med radioaktiva ämnen, kommer att presenteras vid det vårmöte som hålls i Juni av NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe). Modellen beskrivs i en rapport som kommer vara tillgänglig från SSMs hemsida.

Vallonsmedjan i Österbybruk, en av de sju järnbruken.

Vallonsmedjan i Österbybruk, en av de sju järnbruken.

Projektet "Hälsoriskbedömning för sju järnbruk i Uppsala Län" (se bild), med beställaren Länsstyrelsen i Uppsala Län, är i slutskedet. Nyligen har projektet presenterats för flera länsstyrelser vid deras Mälarlänsträff.


Maj 2015

Kemakta har nyligen avslutat en granskning av en preliminär säkerhetsanalys av ett slutförvar för drift- och rivningsavfall från en framtida inkapslingsanläggning använt kärnbränsle på Olkiluoto i Finland. Arbetet utfördes på uppdrag av Posiva Oy.

Färsjön

Det tidigare ytbehandlingsområdet i Dörarp. I bakgrunden syns Färsjön.

Vi fortsätter vårt uppdrag som beställarstöd åt Ljungby Kommun inom projektet att sanera efter den tidigare ytbehandlingsindustrin i Dörarp. Marken kring den f.d. ytbehandlingen är numera sanerad och nu pågår förberedelsearbete inför saneringen av sedimenten i den angränsande norra delen av Färsjön samt bäcken mellan Färsjön och Vidöstern.

Vi har också nyligen påbörjat en åtgärdsutredning för Stockholms Stad där vi undersöker mark, grundvatten och sediment runt det gamla gasverket i Värtan, Ropsten. Området är en del av Norra Djurgårdsstaden och ska exploateras för bostäder. Kemakta ska utreda behovet av åtgärder och lämpliga åtgärdsmetoder för sanering


Glad påsk!

Gelbe_Narzisse
Vi på Kemakta önskar er en glad och solig påskhelg. 


Mars 2015

Kemakta har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att utreda möjligheten att utnyttja restprodukten järnsand i olika anläggningsarbeten på ett hälso- och miljömässigt sätt. Restprodukten uppkommer vid framställning av koppar och har vid några tidigare tillfällen använts i samband med vägbyggen.


Februari 2015

SFRutbyggnad_okt-12-189px

Illustration över SFR som visar den planerade utbyggnaden. Bilden är tagen från SKB:s hemsida.

I december 2014 lämnade SKB in ansökan om att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Kemakta har medverkat i projektet under hela den tid SKB arbetat med att ta fram ansökningshandlingarna. Projektet går nu in i nästa fas, även där medverkar Kemakta, bland annat med att förbereda kompletteringar.

 


 Kemakta deltar från och med februari i BioMore-projektet som syftar till att utveckla metoder för in-situ lakning av metaller från djupt liggande malmkroppar. Inom projektet ansvarar Kemakta för utvärdering av påverkan från de utvecklade metoderna på miljö och hållbarhet. Projektet ska pågå under tre år och finansieras av EU inom forskningsprogrammet Horizon 2020.

 

Vi har nyligen avslutat en internationell inventering av metoder för omhändertagande av metallskrot som kontaminerats med naturligt förekommande radioaktiva ämnen, så kallade NORM. Inventeringen genomfördes på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.


Januari 2015

Hipp, hipp, hurra! Kemakta 40 år

 

 


November 2014

Kemakta och Amec Foster Wheeler genomför på uppdrag av Posiva Oy en modellstudie av grundvattenkemiska frågor i ett slutförvar för använt kärnbränsle med horisontell inlagring av det inkapslade bränslet.

På uppdrag av SKB har Kemakta börjat utveckla en vägledning för friklassning vid avveckling av kärntekniska anläggningar.

Kemakta genomför på uppdrag av Arvika kommun en undersökning av eventuella föroreningar inom ett område i Arvika hamn.


Oktober 2014

Kemakta deltar i det femte årliga mötesforumet IGD-TP Exchange Forum (EF) (the Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste – Technology Platform) som hålls i Kalmar den 28-30 oktober.

Kemakta genomför på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en internationell studie av tillgängliga behandlingsmetoder för metallskrot som kontaminerats av naturliga radionuklider, främst uran och torium.

På uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, genomför Kemakta huvudstudier vid två nedlagda glasbruk i Småland, Gadderås och Björkå.


September 2014

Kemakta deltar i konferensen NORDROCS 2014 som pågår 15-18 september i Stockholm. Detta är det femte gemensamma nordiska mötet om efterbehandling av förorenade områden.

Den 4-7 september ägde konferensen ERES 2014 (1st International Conference on European Rare Earth Resources) rum på Milos, Grekland. Kemakta sponsrade konferensen, deltog i den internationella vetenskapliga kommittén samt presenterade en överblick över det Europeiska regelverket för utvinning av sällsynta jordartsmetaller.

 


Juni 2014

 

SSM

Foto: Bosse Allenius (SSM)

Kemakta deltog i Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium om avvecklingsfrågor för kärntekniska anläggningar den 14 maj 2014, som samlade många intresserade deltagare.


Maj 2014

Vi deltar för fullt i SKBs arbete med att färdigställa ansökan för utbyggnaden av SFR som ska bli klar detta år.

Kemakta är med och sponsrar årets European Rare Earth Resources-konferens som kommer att hållas i Grekland i September.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin