Forskningsprojekt och internationella samarbeten

Forskningsprojekt

Kemakta har en tät kontakt med universitet och högskolor och deltar i olika forskningsprojekt i Sverige och internationellt. Exempel på sådana forskningsprojekt är:

  • ProMine (2009 -2013) – ett projekt inom EUs sjunde ramverksprogram som syftade till att utveckla nano-partikelbaserade produkter från gruvindustrins avfallsströmmar. Kemakta ansvarade för värdering av de utvecklade produkternas effekt på gruvindustrins hållbarhet.
  • EURARE (2013 – 2017) – ett projekt inom EUs sjunde ramverksprogram som syftar till utveckling av hållbara produktionsmetoder för sällsynta jordartsmetaller från europeiska mineralresurser. Kemakta ansvarar för utvärdering av strålskyddsfrågor och utvärdering av inverkan på hälsa och miljö från produktionen.
  • BioMore (2015 – 2017) – ett projekt inom EUs program Horizon 2020 som syftar till att utveckla metoder för in-situ lakning av metaller från djupt liggande malmkroppar som svårligen kan exploateras på annat sätt. Kemakta ansvarar för utvärdering av påverkan på miljön från sådan brytning. Projektet startar i början av 2015.
  • CROCK (2011-2013) – ett projekt inom EUs sjunde ramverksprogram som syftade till att utveckla en metodik för att minska osäkerheterna i prediktioner av radionukidtransport­processer i kristallint berg.

Internationella samarbeten500px-BlankMap-World6.svg

Kemakta strävar efter att delta i olika samarbeten med internationella företag och organisationer. Vi är bl.a. engagerade i nätverket NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe).

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin