Kvalitet och miljö

9001_14001
Kemaktas arbete styrs av ett certifierat integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att styra och utveckla kvalitets- och miljöarbetet både för företagets interna arbete samt inom projekt. Genom en tydlig integritet och väl underbyggd kunskap skall Kemakta såväl i sitt interna arbete som i kunduppdragen agera för:

  • Att tillhandahålla tjänster som uppfyller kundens behov och är i linje med de nationella miljömålen.
  • Åtgärder som leder till en minskning av negativa hälso- och miljöeffekter på lokal, regional och nationell skala.
  • En hållbar utveckling, hushållning med resurser samt biologisk mångfald.
  • Att kompetensutveckling av Kemaktas medarbetare samt löpande omvärldsbevakning skall leda till ständiga förbättringar av vår verksamhet vilket innebär högkvalitativa konsulttjänster för våra kunder och därmed större miljönytta.

Kemakta åtar sig att i sin verksamhet följa tillämpliga lagkrav samt att vara införstådd i de krav som berör kunduppdragen.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin